Савет родитеља je на седници одржаној дана 19.9.2019.године, oбразовао комисију за избор осигуравајуће куће, кoja je донела одлуку да „ДУНАВ“ осигурање осигура ученике наше школе у школској 2019/2020.години.

 Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја

Допунски услови за осигурање ученика од последица несрећног случаја